Over Deep Democracy

“Harmony is een wonderful thing, but not nearly as powerful as awareness” Arnold Mindell

Deep Democracy is een methode en filosofie voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Kenmerkend is dat zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap hebben in de besluitvorming.

Ieder groepslid neemt wijsheid mee, in de vorm van ervaring, expertise, vaardigheden, kennis en perspectieven op de werkelijkheid. We nemen allemaal wat anders mee. Als we dat met elkaar delen beschikken we samen over veel meer wijsheid dan ieder afzonderlijk; de informatie in het groepsbewuste neemt toe. Door de gebruikte technieken wordt zoveel mogelijk wijsheid in een groep hoorbaar, waardoor duurzame beslissingen tot stand komen.

Zonder wrijving geen glans

Wat doe je als iemand in je team een afwijkende mening heeft. Gaan we deze mening dan negeren, of gaan we proberen zijn wijsheid en argumenten te begrijpen en mee te nemen in de besluitvorming? Met behulp van Deep Democracy wordt de onderstroom (niet uitgesproken wijsheid en meningen) zichtbaar en hanteerbaar gemaakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle manier met elkaar onderzocht, in dialoog en discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

“Mis je het conflict, dan mis je de wijsheid”

Meeste stemmen geldig

Al vanaf het schoolplein groeien we op met ‘de meeste stemmen geldig’. In veel besluitvormingsprocessen wordt dit principe nog steeds gebruikt. Maar hoe zit het dan met de meerderheidsstem en de minderheidsstem?

StelEr moet een besluit worden genomen. En we hebben 3 opties: optie 1, optie 2 en optie 3. Er worden in totaal 10 stemmen uitgebracht. Optie 1 krijgt vier stemmen, optie 2 krijgt drie stemmen en optie 3 krijgt ook drie stemmen. Wanneer we ‘de meeste stemmen geldig’ principe hanteren wordt optie 1 besloten. Terwijl er zes (van de tien) stemmen niet voor optie 1 zijn. Wanneer er geen ruimte is voor de mening van deze zes en zij laten zich niet horen of  worden niet gehoord dan vertaald zich dat vaak in weerstand.

Deep Democracy gaat een stap verder dan dit principe, maar ook verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. Een democratisch besluit betekent dat we gaan doen wat de meerderheid wil. Daarbij gaan we ervan uit dat de minderheid zich neerlegt bij het besluit. We weten dat dit niet de realiteit is. De kans bestaat dat de minderheid zich niet gehoord voelt en dat vertaalt zich vaak in weerstand.

Wat levert Deep Democracy op?

Het gevolg van Deep Democracy is dat er meer kennis in het groepsbewuste komt en dat alle groepsleden zich meer gehoord voelen. Ze merken dat hun bijdrage wordt gewaardeerd. Het is een methode voor gedragen besluitvorming die altijd inclusief is. Teams en organisaties die met Deep Democracy werken winnen aan effectiviteit, openheid, betrokkenheid en teamgevoel.

Deep Democracy kan worden toegepast in diverse groepen; van zeer klein tot heel groot. Bijvoorbeeld bij:

  • Teamcoaching- en ontwikkeling;
  • Gespreksfacilitatie: dialoog en besluitvorming;
  • Conflicten en mediation;
  • Co-creaties en dialoogsessies tijdens fusies, verander-, reorganisatie- of verbetertrajecten;
  • Onderwijs; omdat ik ervan overtuig ben dat het aanleren van Deep Democracy technieken leerlingen en studenten toekomstbestending maken. Deep Democracy maakt hen meer bewust van de wereld om hen heen en verhoogt het empathisch vermogen. Door het door te voeren op alle niveaus ontstaat er meer collectiviteit.

Ik werk met de Lewis Methode van Deep Democracy. Ontwikkeld in Zuid-Afrika tijdens de overgang van apartheid naar democratie, waar het nodig was om diepere vormen van democratische processen te begeleiden. Het was noodzakelijk een methodiek en filosofie te ontwikkelen waarin emoties worden meegenomen en de (onderdrukte)minderheidsstem een plek krijgt.

Meer informatie over Deep Democracy vind je op www.deepdemocracy.nl.